fbpx

Старши счетоводител

НИК е водеща компания в сектор земеделие от 2002 година насам, която предлага иновативни технологии за автоматизация и дигитализация на процесите в българските стопанства. Към днешна дата в портфолиото ни влизат едни от световните лидери в производството на GPS оборудване и напоителни системи за селскостопанския сектор. Пет поредни години в НИК сме удостоени с честта да получаваме престижната награда Trimble Award за развитие и популяризиране на прецизното земеделие в България! В момента търсим високо мотивирана и отговорна личност, която да се присъедини към екипа ни на позиция Старши счетоводител за офис София.

Изисквания:

Изисквания:

 • Висше икономическо образование със специалност „Счетоводство и контрол“ или друга специалност с финансова насоченост;
 • Трудов стаж – минимум 4 г.;
 • Познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство, както и международните счетоводни стандарти;
 • Опит в изготвянето на ДДС декларации;
 • Отлично познаване и опит с MS Office;
 • Oпит в работата със счетоводен софтуер;
Основни задължения:

Основни задължения:

 • Отговаря за правилното водене на първични счетоводни документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи;
 • Следи и правилно прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно и данъчно законодателство, които имат отношение към дейността на фирмата;
 • Организира счетоводната отчетност, осигурява своевременно отразяване в счетоводните регистри на всички стопански операции;
 • Участие в изготвяне на месечна декларация по ЗДДС;
 • Извършва систематизирана подредба на оперативна и счетоводна документация;
 • Текущо осчетоводяване на фактури по продажби и доставки;
 • Кореспонденция с клиенти и доставчици;
 • Следене на сроковете за вземания/задължения;
Специализирани знания и умения:

Специализирани знания и умения:

 • Познаване на счетоводните практики и нормативната база;
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
 • Закон за счетоводството;
 • ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и други данъчни закони;
 • Национални стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия НСФОМСП;
 • Познаване на всички нормативни актове, свързани с финансовата дейност, счетоводната отчетност;
 • Английски език на работно ниво;
Личностни качества:

Личностни качества:

 • Ефективност и бързина при поставени срокове за изпълнение;
 • Честност, лоялност, коректност;
 • Комуникативност и умения за работа в екип;
 • Готовност за работа в динамична среда и желание за развитие;
 • Внимание към детайлите;
 • Ориентираност към резултати.
Нашето предложение:

Нашето предложение:

 • Работна среда в екип от професионалисти;
 • Опит в сферата в динамична и бързоразвиваща се компания;
 • Регулярни обучения във връзка с нормативните промени
 • Пакет от допълнителни придобивки.