fbpx
Flowers

АГРОБАЛАНС Торене с променлива норма

Период на услугата – четири стопански години

Абонаментната услуга АгроБаланс Торене с променлива норма осигурява четиригодишна грижа за посевите и почвата през всяка година от абонамента, както и редовни  консултации и изготвяне на професионални препоръки за променливо торене от агрономския екип на НИК Агро Сървис.

 

За сформиране на определено количество продукция от дадена култура, агрономът отчита какво количество хранителни елементи има в почвата и какво количество е необходимо да се добави чрез приложението на торове, за да се получи желаният добив. Препоръчаните количества винаги са в активно вещество, а клиентът сам избирa какъв вид торов продукт да използва. С услугата АГРОБАЛАНС Торене с променлива норма се постига оптимизиране на разходите, изравняване запасеността на почвата и достигане на максимални резултати.

img

1.Автоматизирано пробовземане с цел приложение на продукти с променлива норма (0-30 см) със специална пробовземна техника и автоматична сонда. Установяване вариациите на хранителните запаси по зони в даден блок посредством вземане на четири пъти повече проби в сравнение с пробовземане по Стандарт (ISO). Всеки потребител получава достъп до информация за: точния път на пробовземачите; разположението на клетките, от които се взимат почвените проби, в границите на всеки отделен блок.

img

2.Почвени анализи в специализирана лаборатория НИК Агро Сървис, акредитирана по БДС.

Анализиране на следните показатели:

  • реакция на почвата (pH);
  • хранителни елементи (общ минерален азот – амониев N-NH4 и нитратен азот N-NO3), усвоим фосфор (P2О5), обменен калий (K2О), усвоими форми на калций (CaО), магнезий (MgО), сяра (S), натрий (Na2О), желязо (Fe), мед (Cu), цинк (Zn), манган (Mn) и бор (B).
img

3. Изготвяне на цифрови агрохимични карти, съдържащи информация за разпределението на следните показатели: почвена реакция (pH), азот, фосфор и калий – само за първата година от абонамента.

img

4. Изготвяне на план за балансирано торене Агрономският екип на НИК Агро Сървис изготвя план за балансирано торене за всеки парцел и съответната култура на принципа, че в по-бедните зони се прилага по-голямо количество от даден елемент, а по-запасените зони може да се направи по- слабо до нулево торене.

5. Изготвяне на предписания за торене с променлива норма – за прилагане на фосфор и/или калий. Изготвяне на VRA-карта в цифров формат, която може да бъде импортирана в дисплей за навигация Trimble.

img

6. Набиране на контролни проби по време на вегетация – по една растителна и съответната й почвена проба от всеки блок. Анализите на растителна тъкан предоставят информация относно текущия хранителен статус на растенията и помага за потвърждаване или отхвърляне на визуално диагностицирани симптоми. Анализ на контролните проби за съдържание на азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра, натрий, желязо, мед, цинк, манган и бор. Агрономският екип проследява състоянието на посевите и изготвя документ с коментари на получените резултати и насоки за последващи действия.

 

7. Взимане на контролни почвени проби след реколтиране – 20 % от първоначалния брой проби. На база получените резултати агрономите на НИК Агро Сървис изготвят препоръки за торене за следващата стопанска година.

img

 

8. Изготвяне на предписания за торене с променлива норма за следващата стопанска година.

 

Всички потребители на услугата AgroBalance получават достъп до платформата за мониторинг на културите GeoScan, където визуализират:

  • трасето и точките на почвено пробовземане;
  • цифровите агрохимични карти за запасеността на съответния парцел с азот, фосфор, калий и pH
  • цифровите карти за прилагане на торови препарати с променлива норма.
img

Свържете се с нас
    Моля приемете условията и политиката за лични данни
    -->