Модул Карта

Слой с постоянно затревени площи

Окончателен допустим слой за цяла БЪлгария

Предварителен допустим слой за цяла България

Функционалности:

  • Избор на основа на карта от няколко вида сателитни снимки, върху които могат да се визуализират КВС граници и други слоеве, ползвани при кандидатстване за субсидии
  • Визуализиране на следните слоеве за територията на цялата страна:
  • Предварителен допустим слой за цяла България
  • Окончателен допустим слой за цяла България
  • Слой с постоянно затревени площи
  • Слой с необлагодетелствани райони за цялата територия на България
  • Слой със зоните на НАТУРА 2000 с влезли в сила заповеди
  • Специализиран слоеве по Агроекология, свързани със земи с ВПС
  • Богат набор от инструменти за очертаване и редактиране на границите на парцелите
  • Богат набор на експорт за различни навигации

Предимства

Независимо зареждане на данни за актуални КВС и данни за ползватели и собственици, предоставяни от ОСЗ
Подготовка на площи след споразумения
Успешно кандидатстване за директни плащания
Намиране на имот на полето, посредством мобилното приложение TechnoFarm и навигация Trimble
Изготвяне на тематична карта по собственици и ползватели на имотите
Наличие на история от предходните години
Информация за обработваемата част на всички имоти

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни