fbpx
Flowers

Пакет АГРОБАЛАНС Стандарт

Период на услугата – една стопанска година

АгроБаланс е комплексна агрономска услуга, благодарение на която земеделските
производители получават детайлна информация на ниво блок за количеството на наличните
хранителни запаси в почвата. Освен професионално почвено пробовземане и анализи, в услугата са включени и индивидуални препоръки, къде и колко хранителни вещества е необходимо да се приложат, за да се постигнат оптимални резултати в храненето на растенията и да се достигне желания добив. В обхвата на АгроБаланс се осигурява пълна проследяемост – от вземането на пробите от полето до получаването на крайните резултати и препоръки.

АгроБаланс Стандарт се предлага в два варианта – за период от 1 година и за период от 4 години.

1.Автоматизирано пробовземане по стандарт

Извършване на  пробовземане по стандарт ISO (0-30 см) със специална пробовземна техника и автоматична сонда. Установяване на общия агрохимичен фон (запасите от хранителни елементи) в блоковете на стопанството. Големината на клетките за пробовземане се определя съобразно Български държавен стандарт. Всеки потребител получава достъп до информация за: точния път на пробовземачите; разположението на клетките, от които се взимат почвените проби, в границите на всеки отделен блок.

img

2.Почвени анализ

Анализиране в специализирана лаборатория НИК Агро Сървис, акредитирана по БДС на следните показатели:

  • реакция на почвата (pH)
  • хранителни елементи (общ минерален азот – амониев N-NH4 и нитратен азот N-NO3), усвоим фосфор (P2О5), обменен калий (K2О), усвоими форми на калций (CaО), магнезий (MgО), сяра (S), натрий (Na2О), желязо (Fe), мед (Cu), цинк (Zn), манган (Mn) и бор (B).

 

img

3. Изготвяне на цифрови агрохимични карти, съдържащи информация за разпределението на
следните показатели: почвена реакция (pH), азот, фосфор и калий.

 

4. Изготвяне на препоръки за торене – Агрономският екип на НИК Агро Сървис изготвя план за
балансирано торене за всеки парцел и съответната култура.

img

5. Набиране на контролни проби по време на вегетация

По една растителна и съответната й почвена проба от всеки блок. Анализ на контролните проби за съдържание на азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра, натрий, желязо, мед, цинк, манган и бор. Агрономският екип проследява състоянието на посевите и изготвя документ с коментари на получените резултати и насоки за последващи действия.

6. Взимане на контролни почвени проби след реколтиране – 20 % от първоначалния брой проби. На база получените резултати агрономите на НИК Агро Сървис изготвят препоръки за торене за следващата стопанска година.

image

Опция валидна само

за 4-годишен абонамент

Всички потребители на услугата AgroBalance получават достъп до платформата за мониторинг
на културите Agrimi, където визуализират:

  • трасето и точките на почвено пробовземане;
  • цифровите агрохимични карти за запасеността на съответния парцел с азот, фосфор, калий и pH.

Свържете се с нас


-->